Стало відомо, за що банки можуть заблокувати рахунок

У зв’язку з уведенням у дію нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як пише Ліга, НБУ оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій (Додаток 20).

Індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта

не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);

ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити;

неможливо зв’язатися із клієнтом за наданою ним адресою або номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації);

клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;

клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;

клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку;

клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи або роз’яснення;

клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав;

клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб;

клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком або не може пояснити їх зміст;

клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв’язків із незаконною діяльністю;

характер фінансової операції або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона здійснюється від імені та/або на користь іншої сторони, особа якої не розкрита банку;

за рахунком клієнта — суб’єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі (у розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій) обов’язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету);

рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв’язків, управляє один і той самий представник;

представник клієнта — фізичної особи не має чітких та зрозумілих стосунків із клієнтом (наприклад, особа не є родичем, членом сім’ї, адвокатом);

подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;

представники клієнта — суб’єкта господарювання максимально уникають контактів з працівниками банку, навіть коли за звичайних умов проведення фінансової(их) операції(й) це було б для них набагато зручніше;

клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку тощо.

Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта

клієнт (юридична особа — резидент) регулярно перераховує гроші іноземній компанії, яка має рахунок у банку України;

незвично швидке проходження коштів через рахунок, тобто незначне сальдо на початок та кінець дня та великі щоденні обороти коштів за рахунком;

регулярні перекази коштів з рахунку клієнта — юридичної особи на особистий рахунок працівника або осіб, пов’язаних із працівником, і навпаки (крім виплати заробітної плати, соціальних виплат та інших обов’язкових платежів);

контрагентами клієнта є особи, стосовно яких у банку є негативна інформація [зокрема особи, яким банк відмовив у встановленні (підтриманні) ділових відносин у зв’язку з присвоєнням неприйнятно високого ризику];

відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта;

клієнт регулярно здійснює або отримує значну кількість переказів без відкриття рахунку;

регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер;

здається, що відправник переказу не знає одержувача, якому надсилає переказ, або отримувач не знає відправника переказу;

клієнт отримує на свій рахунок багато готівкових чи безготівкових платежів на незначні суми, які згодом агрегуються та великою сумою переказуються іншому клієнту;

оборот за рахунком клієнта (юридичної особи) в основному складається з дебетових безготівкових платежів та кредитових готівкових виплат;

проведення так званих поворотних переказів, тобто коли кошти, отримані від особи з іноземної держави (території), відразу перераховуються іншій особі з тієї самої держави (території), або на рахунок відправника в іншій державі (території);

перекази спрямовуються для виплати у відділеннях, розташованих дуже близько до кордонів країн з підвищеним ризиком тероризму;

клієнт регулярно надає або отримує позики від контрагентів, які не належать одній бізнес-групі компаній;

кілька фізичних осіб — клієнтів отримують на власні рахунки споживчі кредити від однієї фінансової компанії та протягом короткого проміжку часу знімають їх готівкою. Споживчі кредити видаються на значні суми (орієнтовно декілька мільйонів гривень одній фізичній особі) та/або на короткий термін користування. За рахунками клієнтів у банку немає операцій з погашення споживчих кредитів на рахунки фінансової компанії. Наявна в банку інформація про фінансовий стан клієнтів свідчить, що такі фізичні особи не мають достатніх фінансових можливостей для погашення отриманих короткотермінових кредитів;

фізична особа отримує на свій рахунок грошові кошти як кредит на суму, що вочевидь суттєво перевищує її фінансові можливості в частині повернення такого кредиту. У подальшому заборгованість оплачується або юридичними особами за договорами переведення боргу або безпосередньо фізичною особою — позичальником, однак за рахунок коштів, які не є його власними доходами;

державні кошти (пожертви) є основним джерелом надходжень на рахунки неприбуткової організації;

за рахунками клієнта, який провадить діяльність у сфері роздрібної торгівлі, немає фінансових операцій із інкасації виручки;

проведення фінансових операцій на значні суми за особистим рахунком фізичної особи, якщо їх характер є притаманним комерційній діяльності.

отримання особою коштів від релігійної чи благодійної організації та їх подальший переказ або використання на придбання активів протягом відносно короткого періоду.

проведення «циклічних» фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок юридичних осіб з призначенням платежу «поповнення статутного капіталу» наслідком чого є «штучне» створення статутного капіталу клієнта.

проведення за рахунком клієнта «циклічних» фінансових операцій з використанням однієї (або наближеної) суми коштів, за результатами яких відбулася купівля/продаж активу, надання/повернення фінансової допомоги, формування/погашення заборгованості за будь-яким правочином.

Індикатори за різними видами продуктів (послуг)

Готівкові операції:

обсяг готівкових операцій за рахунком клієнта не відповідає обсягу, що є притаманним виду і масштабам діяльності клієнта;

за рахунком клієнта здійснюються регулярні фінансові операції готівкою на великі округлені суми;

клієнт регулярно обмінює велику кількість банкнот дрібного номіналу на банкноти крупного номіналу;

клієнт вносить значні суми коштів готівкою, джерелом походження яких зазначає виручку від продажу активів, проте не може це підтвердити документально;

клієнт знімає значні суми коштів готівкою з метою проведення подальших готівкових розрахунків з контрагентами, проте не може належно це підтвердити документально;

регулярне проведення готівкових фінансових операцій з купівлі, продажу або конвертації іноземної валюти на великі суми;

проведення значної кількості фінансових операцій із внесення готівкових коштів на невеликі суми на рахунки клієнтів через різні відділення одного банку або групою осіб, які одночасно входять до одного відділення банку, з подальшим переказом на один й той самий чи декілька рахунків, відкритих іншим клієнтам у цьому або іншому банку України, або на рахунок, відкритий за межами України;

проведення значної кількості фінансових операцій із зняття готівкових коштів на невеликі суми з рахунків клієнтів через різні відділення одного банку або групою осіб, які одночасно входять до одного відділення банку;

регулярне внесення клієнтом готівкових коштів на велику кількість окремих власних рахунків протягом одного дня, якщо видаткові операції за такими рахунками здійснюються на загальну велику суму;

значна частина (понад 30 %) щомісячного дебетового або кредитового обороту за рахунками клієнта складається з готівкових операцій, якщо це не є характерним для виду діяльності клієнта;

зняття готівкових коштів у значних розмірах з поточного рахунку, за яким протягом тривалого часу (не менше півроку) не здійснювалося будь-яких операцій клієнтом, або з рахунку, на який нещодавно був зарахований переказ з-за кордону на велику суму;

зняття готівки відбувається майже в один і той самий час з одного банківського автомата самообслуговування з рахунків декількох клієнтів, а кошти, що обліковуються на зазначених рахунках, знімаються повністю або майже в повному обсязі;

проведення великої кількості фінансових операцій клієнтом в один день за допомогою банківських автоматів самообслуговування на загальну значну суму;

циклічний рух готівкових коштів за рахунками клієнта;

готівкова фінансова операція проводиться (структурується) таким чином, щоб обійти вимоги, що вимагаються під час здійснення відповідних порогових фінансових операцій.

Кредити/позики:

кредит погашається коштами, що належать третій особі, за відсутності раціонального обґрунтування;

клієнт не цікавиться істотними умовами кредитування (зокрема процентна ставка, штрафи) або витратами, пов’язаними із поверненням кредиту;

заставою за кредитом клієнта є активи, що належать третім особам, які не пов’язані з позичальником;

клієнт використовує виданий кредит не у відповідності із затвердженими цілями позики, здійснюючи операції, що є нетиповими для діяльності клієнта;

клієнт повертає прострочений уже тривалий час кредит коштами, джерела походження яких не є зрозумілими;

клієнт повертає довгостроковий кредит (зокрема іпотечний) у незвичайно короткий строк після його отримання;

економічна доцільність отримання позики не є зрозумілою (наприклад, на рахунках клієнта розміщена значна сума коштів);

забезпеченням за позикою в значній сумі, що надається клієнту, є кошти, розміщені ним на депозит.

Операції із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами:

купівля або продаж цінних паперів за відсутності очевидної економічної вигоди;

купівля-продаж цінних паперів закритого випуску на значні суми, якщо емітентом є невідома компанія, інформацію про діяльність якої важко перевірити, а економічна доцільність зроблених клієнтом інвестицій є незрозумілою та/або емітентом є компанія, пов’язана з клієнтом;

фінансова операція на значну суму з купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, ринкову ціну яких неможливо визначити;

фінансові операції клієнта з цінними паперами є незвично складними або неоднозначними, а їх економічна доцільність не є зрозумілою;

суттєве збільшення портфеля цінних паперів клієнта протягом короткого строку (наприклад, 50 % протягом трьох місяців);

характер та обставини проведення фінансових операцій клієнтом з цінними паперами дають підстави вважати, що вигодоодержувач, зазначений клієнтом, на користь якого здійснюються операції, не є справжнім вигодоодержувачем, а операції здійснюються на користь іншої особи;

стосовно фінансових операцій клієнта з цінними паперами надходили запити від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, суб’єкта державного фінансового моніторингу чи правоохоронних органів (зокрема щодо можливих зловживань на ринку або шахрайства);

регулярне/циклічне придбання фізичними особами цінних паперів та подальший продаж цінних паперів у день їх купівлі або протягом найближчих днів за ціною, яка є вищою за ціну придбання (водночас ціна продажу може бути в межах ринкових цін);

суттєва розбіжність між розміром коштів, витрачених на інвестування в ОВДП, та отриманим прибутком тощо.

Торговельне фінансування:

очевидне завищення або заниження ціни на товари та послуги;очевидне викривлення даних щодо кількості чи виду товарів, що імпортуються чи експортуються;

структура фінансової(их) операції(й) видається надмірно та необґрунтовано складною, що є під

ставою підозрювати про бажання приховати справжній характер угоди;

використання акредитивів та інших методів торговельного фінансування, коли така торгівля не відповідає звичайній підприємницькій діяльності клієнта;

товар за зовнішньоекономічним контрактом поставляється в (або з) країну(и) [територію(ї)] з підвищеним ризиком;

товар за зовнішньоекономічним контрактом проходить транзитом через одну або кілька країн (територій) за відсутності очевидних економічних причин;

товар за зовнішньоекономічним контрактом проходить транзитом через країни (території) із підвищеним ризиком;

імпорт/експорт товару за зовнішньоекономічним контрактом не має економічного сенсу;

до умов акредитиву вносяться суттєві зміни та/або умови часто змінюються (зокрема сторони угоди, фінансові установи, географія руху коштів/товару), та/або строки подовжуються.

Онлайн-послуги:

різні представники кількох непов’язаних між собою клієнтів використовують для доступу до Інтернет-банкінгу однакові IP-адреси (Інтернет-протокол);

є підстави вважати, що третя сторона використовує онлайн-банкінг клієнта (наприклад, доступ до Інтернет-банкінгу ініціюється із-за меж України, тоді як банк має інформацію про присутність клієнта в Україні).

Поделитесь в соц сетях!

Теги: , ,

Загрузка...