Володимир Зеленський відповів на бажання Путіна видавати російські паспорти українцям

Володимир Зеленський, який переміг у другому турі виборів президента України, не рекомендує говорити з Україною і українцями мовою погроз, військового і економічного тиску.  

Зяву з приводу ідеї президента РФ видавати громадянам України російські паспорти на українській, російській та англійській мовах надала прес-служба Володимира Зеленського, передає  Newformat.info:

ЗАЯВА Володимира Зеленського щодо ідеї президента РФ видавати громадянам України російські паспорти

З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне.

По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» — у Ростові чи Магадані.

Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді.

Це право бути заарештованим за мирний протест.

Це право не мати вільних та конкурентних виборів.

Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини.

Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Українці – це вільні люди у вільній країні. Незалежній, суверенній та неподільній.

Громадянство України – це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати.

Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім — всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу.

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.

Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу.

Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими  громадянами у форматі «всіх на всіх». Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова.

Але я маю надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд.

Для повного та недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, аби нас почули всі.

ЗАЯВЛЕНИЕ Владимира Зеленского относительно идеи президента РФ выдавать гражданам Украины российские паспорта

По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.
Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять. Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все.

Volodymyr Zelensky’s Statement on the President of the Russian Federation’s Idea to Issue Russian Passports to Citizens of Ukraine 

In regard to the statements by Russian President Vladimir Putin, I would like to note that: 

First of all, I would advise the Russian authorities against the attempts to seduce Ukrainian citizens with Russian passports. Of course, there may be people who are still under the influence of propaganda or hope to earn more money or escape criminal responsibility. We can even provide Vladimir Putin with a list of those Ukrainian citizens who will soon feel very ill at ease in the country they have cynically robbed, taking advantage of their high positions. And then it will be up to Russia again to decide where exactly it needs those «experts» — in Rostov or Magadan.  

But what sets Ukraine apart is that here we have free speech, media and internet. And that is why we know what Russian passport really means: 

•   The right to be arrested for a peaceful protest

•   The right to have no free and fair elections

•   The right to forget that the inalienable human rights and freedoms even exist. 

So, do not think that many Ukrainians would like to become «the new oil» that Russian government is trying to turn its own people into. 

Ukrainians are free people in a free country that is independent, sovereign and indivisible. Ukrainian citizenship means freedom, dignity and valor. This is what we have been defending and will continue to defend. Ukraine will not give up its mission to be a model of democracy to the post-Soviet states, which will include extending protection, asylum and Ukrainian citizenship to anyone ready to fight for freedom.

We will shelter and defend anyone ready to fight side by side with us for your and our victory.  We will give citizenship to representatives of all nations that suffer from the authoritarian and corrupt regimes. But first and foremost — to the Russian people who suffer most of all. 

No one should talk to Ukraine and Ukrainians in the language of threats or military and economic pressure, as it is not the best way towards ceasefire and unlocking the Minsk process. 

I would like once again to emphasize that I am ready for negotiations and hope that at the next Normandy format meeting, Russia will demonstrate its readiness for de-escalation. That readiness should manifest itself in the «all-for-all» exchange of our captured citizens — no exceptions. From our side, we are ready to discuss new conditions of the Ukraine-Russia coexistence, while totally comprehending that true normalization can be possible only after the full de-occupation of both Donbas and Crimea. Ukraine does not give in or give up in any sense of the word!

 However, I hope that Russians still like talking more than shooting.

 I am not God Almighty to have all my wishes come true, but I always remember that all statesmen will one day have to answer before Him. No one gets to Heaven without first passing the Judgement. 

To make sure that my position is understood completely and unambiguously, this text is presented also in Russian, so that we are heard by everyone.

Поделитесь в соц сетях!

Теги: ,

Загрузка...
Load...