Пробне ЗНО відбудеться на тиждень раніше

По всій Ук­ра­їні, стар­ту­ва­ла ре­єс­тра­ція на проб­не зов­нішнє не­за­леж­не оці­ню­ван­ня. Тер­мін прийому за­явок від абі­ту­рі­єн­тів за­вер­шить­ся 31 січ­ня.

Участь у проб­но­му ЗНО є про­це­ду­рою доб­ро­віль­ною, але плат­ною. Як по­ві­до­ми­ли у Ше­пе­тівсь­ко­му сек­то­рі мо­ні­то­рин­гу якос­ті ос­ві­ти, цього­річ вар­тість «го­лов­ної ре­пе­ти­ції» з од­но­го пред­ме­ту кош­тує від 132 грн. У Ше­пе­тів­ці пункт скла­дан­ня проб­но­го ЗНО, як і в по­пе­ред­ні ро­ки, зна­хо­дить­ся на те­ри­то­рії шко­ли-гім­на­зії, пише «День за днем».

Жод­них но­вов­ве­день у 2019-му не­має, про­те стар­тує проб­на кам­па­нія на тиж­день ра­ні­ше. В ми­ну­ло­му ро­ці тес­ти для пе­ре­вір­ки знань пе­ред ос­новною се­сі­єю абі­ту­рі­єн­ти скла­да­ли 24 та 30 бе­рез­ня. Але ці­єї вес­ни пер­ші тес­ти охо­чі пе­ре­ві­ри­ти знан­ня з ук­ра­їнсь­кої мо­ви і лі­те­ра­ту­ри пи­са­ти­муть вже 16 бе­рез­ня, ін­ші — 23-го. Ско­ріш за все, стар­тує «го­лов­на ре­пе­ти­ція» на тиж­день ра­ні­ше че­рез пре­зи­дентсь­кі ви­бо­ри, які ого­ло­ше­но на 31 бе­рез­ня.

Поделитесь в соц сетях!

Теги: , , ,

Load...
Загрузка...